ZAPISY I INFORMACJE

DNI OTWARTE 2020 w naszym przedszkolu odbędą się:

15 lutego / 14 marca / 18 kwietnia / 16 maja

Czekamy na Was zawsze w godz. 10:00 – 12:00

See you there! 🙂

W programie dni otwartych:

 • prezentacja naszej oferty
 • zwiedzanie przedszkola
 • rozmowy indywidualne z kadrą i dyrekcją przedszkola
 • zabawy
 • otwarta lekcja języka angielskiego
 • możliwość pobrania biuletynów informacyjnych oraz kart zgłoszenia dziecka do przedszkola

Zapraszamy do przedszkola językowego Junior Academy w roku  szkolnym 2020/21

Tydzień adaptacyjny (bezpłatny) odbędzie się w drugiej połowie sierpnia.

Zapisy do przedszkola Junior Academy trwają jednak cały rok. Przez cały rok można też oglądać nasze przedszkole. Prosimy o kontakt z sekretariatem celem umówienia dnia i godziny.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat, według kolejności zgłoszeń.

Rodzice dzieci, które zapisane są na liście rezerwowej o wolnych miejscach w Junior Academy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem.

Każde nowo-przyjęte dziecko objęte będzie programem adaptacji w ustalonym indywidualnie z rodzicami terminie.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Junior Academy jest:

 • Wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka dostępnej tu: Karta_zgloszenia –
  (zapraszamy do rekrutacji pobierając kartę zgłoszenia i przesłanie skanu mailowo)
 • Podpisanie Umowy cywilno – prawnej o świadczeniu usług opiekuńczych i wychowawczych
 • Wpłacenie wpisowego /jednorazowa, bezzwrotna opłata/ w wysokości 290 zł

Po dodatkowe informacje serdecznie zapraszamy do naszego sekretariatu, który mieści się na pierwszym piętrze (Oxford Academy).

Sekretariat czynny jest:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00-19.00, w piątki w godzinach 10.00-18.00

Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe

ul. Żurawskiego 1A/11

M: biuro@junioracademy.pl
T: 662 27 30 50

Oferta zajęć dodatkowych* w roku szkolnym 2019 /2020 r. (wszystkie dodatkowe zajęcia w Przedszkolu są w cenie czesnego)

Zajęcia dodatkowe:
1. Zajęcia z języka angielskiego –każdego dnia– z wykorzystaniem tablic multimedialnych w Szkole Języków Obcych Oxford Academy i Przedszkolu Junior Academy
2. Zajęcia sportowe – 1 x w tygodniu
3. Zajęcia taneczne – 1 x w tygodniu – prowadzi instruktorka tańca ze Szkoły Tańca i Wdzięku B & W Przemienieccy
4. Rytmika – 1 x w tygodniu– prowadzi absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej
5. Domifika – studio zabawy i kreatywnego rozwoju
6. Integracja sensoryczna
7. Bębny  afrykańskie
8. kodowanie – wstęp do programowania

Zajęcia popołudniowe:
1. Koło małego artysty – Plastyka Smyka
2. Zajęcia konstrukcyjno – manipulacyjne
3. Zabawy sensoryczne
4. Koło małego naukowca (eksperymenty, doświadczenia)
5. Zabawy integracyjno – ruchowe z Chustą Klanzy i suchy basen
6. Zabawy umuzykalniające – pląsy, muzyka, rytm
7. Bajkoterapia, muzykoterapia
8. English Games – gry w języku angielskim
9. Lepimy z ciastoliny
10. Gimnastyka buzi i języka
11. Zajęcia o emocjach
12. Gry i zabawy na tablicy interaktywnej
13. Językowe gry planszowe

Udział w programach, konkursach, akcjach i działaniach edukacyjnych, artystycznych, prozdrowotnych, profilaktycznych, itp.:
• Międzyprzedszkolny przegląd teatralny
• Program prozdrowotny – Mamo Tato piję wodę
• Program ekologiczny – Drugie życie śmieci
• Program wychowawczy- Emocje przedszkolaka
• Akademia przyjaźni – My Little Pony
• Program – Akademia kreatywności z ciastoliną Play-Doh
• Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków Akademia „AQUAFRESH”
• Program społeczny „Szkoła bez przemocy”
• Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”
• Program „Podejmij walkę o zdrowy Uśmiech”
• Programy międzynarodowe – eTwinning
• Przedszkolny festiwal Piosenki Angielskiej

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna (zajęcia indywidualne lub w grupach do 5 dzieci):
• Zajęcia logopedyczne – usprawnianie narządów mowy, kształtowanie poprawnej artykulacji,
podnoszenie umiejętności komunikacyjnych.
• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych:
percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki.
• Zajęcia ogólnorozwojowe, wyrównujące poziom wiadomości, umiejętności, sprawności.
• Zajęcia wspierające rozwój dziecka zdolnego

Diagnozy:
Diagnoza pedagogiczna
Diagnoza logopedyczna

Konsultacje dla Rodziców:
1 x w miesiącu indywidualne konsultacje z nauczycielkami,
konsultacje z logopedą po diagnozie,
konsultacje na życzenie rodziców z nauczycielkami, logopedą, metodykiem wczesnej edukacji, filologiem angielskim.

Bogaty harmonogram imprez, m.in.: wizyty teatrów w Przedszkolu, wyjścia do teatru, kina i Filharmonii, zabawa z Mikołajem, bal karnawałowy, Dzień babci i dziadka, Dzień mamy i taty, Dzień
dziecka, pasowanie Przedszkolaka, warsztaty świąteczne, udział w festynach itp.

*Aktualny wykaz zajęć znajdziecie Państwo na stronie internetowej Przedszkola:
www.junioracademy.pl

Opłaty

 • czesne miesięczne wnoszone przez Rodziców Dzieci za pobyt Dziecka w Przedszkolu oraz wszystkie zajęcia z oferty: – 495 zł, w opłatę czesnego wchodzą również:
  – materiały plastyczno- konstrukcyjne,
  – upominki okazjonalne, dyplomy,
  – zakup produktów i artykułów na warsztaty z Dziećmi,
 • drugie i kolejne Dziecko korzysta ze zniżki w opłacie stałej w wysokości 30% kwoty czesnego (347 zł).
 • opłata za wyżywienie Dziecka (firma cateringowa AGA) – 12 zł za dzień, zwrotna w przypadku nieobecności Dziecka (według zasad obowiązujących w Przedszkolu),
 • opłata wpisowa – 290 zł – jednorazowa, bezzwrotna – zakup wyprawki dla Dzieci.
 • W okresie wakacji Rodzic deklaruje obecność Dziecka w Przedszkolu. Jeśli Dziecko nie uczęszcza do Przedszkola w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień), Rodzic nie uiszcza opłaty za te miesiące.
 • Ubezpieczenie Dziecka oraz zakup podręczników (MEN, język angielski) stanowią koszt własny Rodzica.

Podstawowe informacje dla Rodziców

• Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1. września, a kończy 31. sierpnia następnego roku.
• Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy.
• Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 do 17.30.
• Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy.
• Czas pracy może być zmieniony przez Dyrektora Przedszkola w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Rodziców (Prawnych Opiekunów) Dziecka.
• Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej w oparciu o dopuszczone przez Dyrektora Przedszkola  programy wychowania przedszkolnego.

Treści programu obejmują następujące obszary:

 • edukację językową,
 • edukację anglojęzyczną,
 • edukację matematyczną,
 • edukację przyrodniczą,
 • edukację moralno-społeczną,
 • edukację artystyczną,
 • edukację zdrowotną,
 • profilaktykę logopedyczną.

• Za zajęcia dodatkowe z oferty Przedszkola nie są pobierane dodatkowe opłaty.
• Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
• W Przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe:
3 -latki,
4-latki,
5-latki,
6-latki (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), tzw. „zerówka”.
• W każdej grupie dziećmi opiekuje się nauczycielka i asystentka nauczycielki.
• Kadra pedagogiczna, to osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym w zakresie wczesnej edukacji.
• Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów z kierunkowym wykształceniem w danym zakresie.
• Przyjęcie Dziecka do Przedszkola na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy stronami tj. Rodzicami (Prawnymi Opiekunami), lub jednym z Rodziców Dziecka (Prawnym Opiekunem), a Dyrektorem Przedszkola.
• Podpisanie umowy o świadczeniu usług opiekuńczo-wychowawczych następuje po uprzednim zgłoszeniu Dziecka na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA podpisanej przez co najmniej jednego z Rodziców.

O przyjęciu Dziecka do Przedszkola decyduje kolejność podpisywanych umów przez Rodziców/Prawnych Opiekunów.