PROGRAM

PROGRAM

Drogi Rodzicu,
 

Przyjmując pod opiekę Twoje Dziecko mamy świadomość odpowiedzialności jakiej podejmujemy się w kreowaniu wspólnie z Tobą jego przyszłości. Uznając prymat rodzica jako „pierwszego nauczyciela” chcemy zapewnić Twojemu Dziecku harmonijny rozwój we wszystkich sferach. Podstawę naszej pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej stanowić będzie specjalistyczna indywidualna diagnoza dziecka. Przeprowadzona będzie w pierwszym okresie jego pobytu przez: pedagoga i logopedę. Dzięki niej uzyskamy informacje, które będą wyznaczały kierunki pracy z Dzieckiem i pozwolą na indywidualne traktowanie każdego z nich w zakresie rozwijania zdolności, umiejętności i indywidualnych predyspozycji, a także w przypadku trudności: usprawnianie, korygowanie i kompensacja. Postępy będą stale monitorowane, co pozwoli na dostosowanie sposobów pracy do zmieniających się potrzeb Dzieci.

Harmonijny rozwój zapewnimy Twojemu Dziecku między innymi poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych. Ważnym założeniem pracy naszego Przedszkola jest prowadzenie Dzieci do dwujęzyczności. Opiekę merytoryczną nad kształceniem językowym pełni Szkoła Językowa Oxford Academy mieszcząca się w tym samym budynku. Tu też odbywa się część zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem m.in. takich pomocy jak: tablice multimedialne, biblioteczka w języku angielskim (książki z serii Graded Readers i w oryginale, filmy, bajki), gry planszowe, plakaty, flashcards. W czasie zajęć wykorzystywane są naturalne sytuacje, takie jak zabawa, wypoczynek, rekreacja, czynności higieniczne do włączania języka angielskiego.

Ułatwimy Dziecku przezwyciężenie trudności rozstania z Tobą w pierwszych dniach pobytu u nas, organizując dni adaptacji. Proponowane zajęcia mają różnorodny charakter, ale planując ich liczbę i czas trwania w ciągu dnia będziemy mieli na uwadze przede wszystkim możliwości Dziecka wynikające z jego aktualnego poziomu rozwoju, uwzględniając jego naturalne potrzeby zabawy, rekreacji na naszym placu zabaw, wypoczynku i radości.

Zapewnimy Dziecku bezpieczeństwo –  przedszkole jest monitorowane (sale, hole, szatnia, plac zabaw), a wejście na jego teren jest możliwe wyłącznie dla osób posiadających klucz elektroniczny. Stosujemy się ściśle do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Joanna Guga-Wyrzykowska
Dyrektor
 
 
  


PROGRAMY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN 
ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Grupa BB

„Planeta Dzieci” Wyprawka na dobry start,  Wydawnictwo WSiP.

 Publikacja składa się z dwóch części. Część wyprawowa zawiera 14 kart wspierających rozwój umiejętności manualnych. Druga część poświęcona jest metodzie Dobrego Startu, zawiera 20 wzorów i 20 kart do wykorzystania podczas zajęć w Kąciku Dobrego Startu.

Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie.

Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej:

wychowanie w duchu wartości,

nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu.

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W programie zostały podane przykładowe treści edukacyjne związane z wychowaniem przez wartości. Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

Książka „Mimmi’s Wheel 1”, Carol Read, Macmillan

 
DODATKOWE PROGRAMY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “W świecie Montessori” organizowany przez Ośrodek Edukacji Montessori i Fundacji im. Marii Montessori.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Sensosmyki” organizowany przez Bliżej Przedszkola

Autorski projekt „Bohater tygodnia”

Ogólnopolski akcja edukacyjna „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” organizowane przez MAC Kompleksowe Rozwiązania Dla Edukacji

 

Grupa HH

Dzieci w wieku 4 lat – „Planeta dzieci” wydawnictwo: WSiP, autorzy: Marta Bogdanowicz, Emilia Link – Dratkowska, Katarzyna Tatol, Marlena Szeląg, Gabriela Lipińska, Wioletta Matusiak.

Pakiet edukacyjny „Planeta dzieci. Czterolatek” to komplet materiałów zawierający: karty pracy część 1 i część 2, wyprawkę na dobry start, oraz karty do kodowania.

Program obejmuje szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Program Planeta dzieci obejmuje zrównoważony rozwój dziecka i realizację Podstawy Programowej poprzez wychowanie w duchu wartości takich jak: prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata a także poprzez zastosowanie nowoczesnej odsłony Metody Dobrego Startu, która w założeniu łączy: słuch (pracę z piosenką), ruch (zajęcia ruchowe), wzrok (analizę wzorów), dotyk (wodzenie palcem po śladzie), sprawność manualną (kreślenie wzorów). Jej celem jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

 
PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

Dzieci w wieku 4 lat – „Mimi’s wheel 2”, Carol Read, Wydawnictwo Macmillan

 
DODATKOWE PROGRAMY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2020/2021
 

Ogólnopolski akcja edukacyjna „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” organizowane przez MAC Kompleksowe Rozwiązania Dla Edukacji

Materiały edukacyjne z akcji „Czyściochowe Przedszkole” organizowane przez Rossmann

 

 

Grupa DD

Pakiet edukacyjny – „Planeta dzieci. Pięciolatek”. Wydawnictwo. WSiP.

Pakiet zawiera: Karty pracy cz. 1-4; zeszyt grafomotoryczny – zawierający 80 stron z ćwiczeniami kształtującymi sprawność grafomotoryczną: wyprawkę na dobry start; zestaw do zabaw z kodowaniem; alfabet z obrazkami.

Program „Planeta dzieci. Pięciolatek” zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Ponadto znajdują się tam także treści edukacyjne związane z wychowaniem przez wartości. Treści programowe realizowane są na podstawie koncepcji Metody Dobrego Startu opracowanej przez profesor Martę Bogdanowicz. Metoda, ta w założeniu łączy: słuch (pracę z piosenką), ruch (zajęcia ruchowe), wzrok (analizę wzorów), dotyk (wodzenie palcem po śladzie), sprawność manualną (kreślenie wzorów). Celem MDS jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.


PROGRAMY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

Książka – “Mimi’s Wheel 3″,  Carol Read, Wydawnictwo, Macmillan

 

DODATKOWE PROGRAMY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Program wdrażania dwujęzyczności. Organizator – Szkoła Językowa  Oxford Academy
 1. Program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych. „Mamo, tato wolę wodę” Patronat – MEN, Instytut Matki i Dziecka
 2. Program zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 3. Ogólnopolski Program Edukacyjny – Akademia Wyobraźni Play Doh. Organizator – Hasbro Sp. z o.o.
 4. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków „Akademia AQAFRESH” Organizator – Adliner Sp. z o.o.
 5. Program „Bezpieczny Patrol” – Organizatorzy – Polski Czerwony Krzyż oraz Kanał dziecięcy – Nick Jr.
 6. Ogólnopolski program Uczymy Dzieci programować – Organizator: A. Świć, R. Mitkowski.
 7. Projekt Code Week Polska – Europejski Tydzień Kodowania, Ambasadorzy projektu w Polsce: Blanka Fijołek oraz Kamil Sijko.


Grupa CC

 

Dzieci w wieku 6 lat – „Planeta Dzieci”. Wydawnictwo – WSiP.

Pakiet zawiera: Karty sześciolatek: 1,2,3,4; Czytanie i Pisanie; Liczenie; Wyprawka na dobry start; Kodowanie, Alfabet. Pakiet jest zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku.

Program obejmuje wszystkie obszary podstawy programowej MEN. Pakiet edukacyjny zawiera cztery karty pracy podzielone tematycznie porami roku oraz wyżej wymienione dodatkowe zeszyty ćwiczeń. Pakiet ten został stworzony w oparciu o Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz. W ciągu roku dzieci będą rozwijały sprawności motoryczne, szczególnie obszar małej motoryki, po to aby przygotować je do pisania liter w szkole. Dzięki zawartym w jednej z książek tekstom literowo-obrazkowym dzieci będą doskonaliły obraz graficzny poznanych dotąd liter. Będziemy także podejmowali próby czytania oraz kreślenia liter pisanych po śladzie, a także samodzielnie. W książce ,,Liczenie” będziemy kształtowali umiejętności matematyczne, w tym rozumienie aspektów liczby. Pakiet ,,Planeta Dzieci” przygotuje je do podjęcia nauki w szkole podstawowej we wszystkich obszarach zgodnie z podstawą programową MEN.

 
PROGRAMY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO-  JĘZYK ANGIELSKI

Książka “Little Steps 3”, Gabriela Zapiain, Wydawnictwo  Cambridge University Press

 
DODATKOWE PROGRAMY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2020/2021
 
 1. Program wdrażania dwujęzyczności. Organizator – Szkoła Językowa  Oxford Academy.
 2. Program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych. „Mamo, tato wolę wodę” Patronat – MEN, Instytut Matki i Dziecka.
 3.  Program zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 4.  Ogólnopolski  Program Edukacyjny – Akademia Wyobraźni Play DohOrganizator – Hasbro Sp. z o o.
 5. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków. „Akademia AQUAFRESH”. Organizator – Adliner Sp. z o o.
 6.  Program ,,Emocje przedszkolaka”, zasady i normy w Junior Academy, w tym ,,Akademia Przyjaźni – My Little Pony”. Organizator – kadra Przedszkola.
 7.  Program ,,Bezpieczny patrol”; Organizator PCK.
 8. Międzynarodowy, unijny program eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej; aktualnie realizowany projekt to: ,,Culture in a box”.
 9. Projekt edukacyjny pt. ,, Nauki przyrodnicze w przysłowiach” przy współpracy z SP nr 30. Organizator – Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli.

 

BADANIA PRZESIEWOWE

 
Wszyscy wychowankowie Przedszkola objęci są badaniami przesiewowymi przeprowadzanymi przez wykwalifikowane Nauczycielki, które poprzez codzienną wnikliwą obserwację-ocenę pracy dzieci oraz zajęcia zindywidualizowane przeprowadzają badania w sposób naturalny, bezstresowy. W Przedszkolu korzystamy z narzędzia pod nazwą Krótka Skala Rozwoju Dziecka (KSRD).
 

Krótka Skala Rozwoju Dziecka

to narzędzie służące do wstępnej oceny rozwoju dziecka poprzez m.in. pogłębioną obserwację funkcjonowania dziecka w przedszkolu i podczas wywiadu rozwojowego. Badanie to oparte jest o tzw. normy rozwojowe i ma charakter check-listy dając informację o prawidłowości rozwoju dziecka bądź konieczności pogłębienia diagnozy wraz ze wskazaniem obszarów deficytowych. KSRD ocenia rozwój dziecka w obszarach: motorycznym, poznawczym, emocjonalnym oraz mowy.
 
 

Przesiewowe badanie mowy

 

Na czym polega przesiewowe badanie mowy?
 
Przesiewowe badanie mowy to krótkie i wstępne badanie, które umożliwia szybkie sprawdzenie istnienia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w mowie, bez ich szczegółowej analizy. Badani są następnie kierowani na pełną diagnozę logopedyczną.
 
W logopedycznych badaniach przesiewowych orientacyjnej ocenie podlegają różne umiejętności: rozumienie mowy, budowanie wypowiedzi słownych, realizacja fonemów, sprawność narządów artykulacyjnych, tempo i płynność wypowiedzi oraz jakość głosu.
 
Jakie są zadania przesiewowego badania mowy?
 
 • obserwacja sposobu komunikacji dziecka z otoczeniem,
 • określenie występujących barier komunikacyjnych,
 • wstępne rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości w mowie dziecka i ewentualne skierowanie do specjalisty, który zweryfikuje poczynione spostrzeżenia.