Gotowość szkolna

Gotowość szkolna jest to inaczej gotowość dziecka  do podjęcia nauki w szkole. Składają się na nią osiągnięcia rozwojowe dziecka w trzech strefach: umysłowej, ruchowej i emocjonalno-społecznej.

 

GOTOWOŚĆ FIZYCZNA   (motoryka mała, motoryka duża)

 • Dobra sprawność manualna ( dziecko prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie, posługuje się nożyczkami, wycina, maluje i lepi, ruchy ręki powinny być płynne, gdyż od tego zależy tempo pisania i odporność ręki na zmęczenie)
 • Dobra sprawność ruchowa ( dziecko potrafi skakać, rzucać i łapać piłkę, jeździ na rowerze, uczestniczy w zabawach ruchowych, potrafi utrzymać równowagę)

 

GOTOWOŚĆ EMOCJONALNO- SPOŁECZNA

 • Dziecko powinno być samodzielne (potrafi się ubrać i rozebrać, korzystać z toalety, dba o swoje rzeczy, utrzymuje porządek wokół siebie)
 • Rozumie podstawowe zasady i normy społeczne i ich przestrzega
 • Chętnie współdziała w grupie
 • Stara się panować nad swoimi emocjami (np. złością)
 • Nie zniechęca się porażkami
 • Ma ukształtowane uczucia społeczne (jest wrażliwe na potrzeby innych)
 • Potrafi szybko odnajdywać się w grupie
 • Słucha innych bez przerywania ich wypowiedzi

 

GOTOWOŚĆ UMYSŁOWA

 • MOWA (dziecko wypowiada się pełnymi zdaniami, poprawnie pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, posiada odpowiednio duży zasób słownictwa, rozumie czytane teksty)
 • MYŚLENIE (dziecko powinno być zdolne do wnioskowania przyczynowo-skutkowego, klasyfikowania)
 • PERCEPCJA SŁUCHOWA (dziecko powinno rozpoznawać dźwięki

z otoczenia, odtwarzać rymy, dzielić wyrazy na sylaby, składać wyrazy

z usłyszanych sylab, dzielić i  łączyć głoski w wyrazy, odróżniać słuchowo wszystkie głoski)

 • PERCEPCJA WZROKOWA (dziecko powinno układać obrazki z części, odwzorowywać szlaczki, rozpoznawać różnice między obrazkami)
 • UWAGA I PAMIĘĆ (dziecko potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas, potrafi opowiedzieć własnymi słowami o oglądanym obrazku, usłyszaną historyjkę, zapamiętuje dłuższe teksty wierszy i piosenek, rysuje na zadany temat)

 

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego zostały opisane poszczególne umiejętności, które powinno posiadać dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej.

Dziecko kończące przedszkole potrafi:

 • opisać obrazek, uwzględniając to, co widzi, co robią przedstawione na nim osoby, określić relacje przestrzenne między postaciami
 • dzielić na sylaby wyrazy 3 i 4-sylabowe
 • dzielić zdania na wyrazy, wyodrębnić i podać liczbę wyrazów

w prostym zdaniu

 • dzielić krótkie wyrazy na głoski
 • rozpoznawać i nazywać głoski na początku i na końcu wyrazu
 • określić kierunki oraz miejsce na kartce papieru, rozumieć polecenia typu: Narysuj kółko w lewym górnym rogu,
 • wycinać po liniach prostych i falistych
 • rysować po śladzie
 • kolorować, nie wychodząc poza kontury i linie
 • interesować się czytaniem i pisaniem
 • interesować się książkami, słuchać, np. bajek i opowiadań, rozmawiać o nich
 • liczyć sprawnie do 10
 • przeliczać elementy ułożone w szeregu jak i zgrupowane
 • posługiwać się liczebnikami porządkowymi
 • porównywać liczebność zbiorów
 • odwzorowywać podstawowe figury geometryczne

 

 

Opracowała Paulina Zielińska